SILNIČNÍ SVÍTIDLA
"ENERGO LED"

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ENERGOROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, registrovaná u MS v Praze, C 91672 prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou zpracovávány výhradně pro účely splnění smlouvy, vyřízení objednávky, zaslání objednaného zboží či provedení služby (dle článku 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení EU 2016/679) , a to na základě oprávněného zájmu naší společnosti ENERGOROZVODY s.r.o. (správce osobních údajů).

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu nutném pro splnění obchodních závazků a pro splnění povinností vyplývajících z platné legislativy. Pro tyto účely uchováme tyto nezbytné údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt, IČ, DIČ a číslo bankovního účtu.

Společnost ENERGOROZVODY s.r.o. prohlašuje, že nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v článku 9, odst. 1 nařízení EU 2016/679. Osobní údaje našich zákazníků neposkytujeme třetím osobám. Výjimkou je u dodávek zboží externí přepravce, který však obdrží pouze nezbytné údaje pro doručení, a případy, kdy nám to platné zákony přímo nařizují (finanční správa, soudy ČR, Policie ČR, ...). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje v listinné podobě uchováváme v uzamčených prostorech s bezpečnostním systémem, kde mají přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti ENERGOROZVODY s.r.o., v datové podobě jsou pak uchovávány na zabezpečených počítačích naší firmy.

Zákazník má právo:

 

Žádosti týkající se osobních údajů je nutné doručit písemnou formou na výše uvedenou adresu naší společnosti.